Proxecto: Coidado e prevención transtornos musculoesqueléticos profesionais sector pesqueiro

Guía Obligaciones y Responsabilidades de las cofradias en prl

 

Descarga la guía completa

REPARTO DE AXUDAS Á CONFRARÍAS DE PESCADORES FEDERACIÓN DE CONFRARÍAS E AGRUPACIÓNS DE MARISCADORAS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA INVESTIMENTOS DURANTE O EXERCICIO 2021 (Expte.2021008106)

A Xunta de Goberno desta Deputación Provincial na súa sesión ordinaria do día 14 de xuño de 2021, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

20.30422.- REPARTO DE AXUDAS Á CONFRARÍAS DE PESCADORES FEDERACIÓN DE CONFRARÍAS E AGRUPACIÓNS DE MARISCADORAS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA INVESTIMENTOS DURANTE O EXERCICIO 2021 (Expte.2021008106)

A Xunta de Goberno desta Deputación Provincial, na súa sesión ordinaria do día 26 de marzo de 2021, número de acordo 2.30106, aprobou as Bases Reguladoras das axudas a Confrarías de Pescadores, Federación de Confrarías e Agrupacións de mariscadoras da provincia de Pontevedra, cun orzamento total de douscentos cincuenta mil euros (250.000,00€), e foron publicadas no BOPPO número 66 do 9 de abril de 2021.

A base reguladora décimo segunda indica, en relación a instrución do procedemento, que correspóndelle á xefa do Servizo de Medio Ambiente, quen realizará de oficio todas as actuacións que estime necesarias para a determinación, o coñecemento e a comprobación dos expedientes. Asemade, establécese que unha vez realizado o estudio de cada solicitude recibida, e en función da información dispoñible, elaborarase unha proposta de concesión da subvención para someter á aprobación do órgano competente, previo informe da fiscalización do servizo de intervención.

Unha vez finalizado o prazo o día 7 de maio, e de acordo con estas bases, formuláronse vinte e unha solicitudes.

Examinadas e valoradas a totalidade das solicitudes, compróbase que todas cumpren cos requisitos esixidos para ser beneficiarios das citadas axudas, salvo a Confraría San Martiño do Grove que ten pendentes varias autorizacións e licencias imprescindibles para acometer as accións subvencionables, polo que, deberá aportalas no momento ou antes da xustificación, quedando condicionado o pago da subvención a previa presentación das autorizacións legalmente establecidas.

Vistos os informes emitidos, en relación o reparto das axudas, pola xefa do Servizo de Medio Ambiente do 28/05/2021, de Intervención do 28/05/2021, e a restante documentación que figura no expediente.
Considerando o disposto nas bases de execución do vixente orzamento da Deputación.

A Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar o reparto das axudas a Confrarías de Pescadores, Federación de Confrarías e Agrupacións de Mariscadoras do ano 2021, por importe total de douscentos cincuenta mil euros (250.000,00 €) con cargo á aplicación 21/410.4150.789.02 do vixente Orzamento Provincial. Dita cantidade resulta da relación que se achega na proposta de acordo con CSV: COLHWUY7V8WJTCEZ que se aproba no presente acto.

O que lle comunico a Vde. para o seu coñecemento e efectos, coa salvidade que establece o art. 206 do RD 2568/86, de 28 de novembro.

Contra este acordo que pon fin á vía administrativa poderá interpoñer recurso potestativo de reposición perante o mesmo órgano que o ditou, no prazo de un mes a partir do día seguinte ó desta notificación (artigos 112 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas), ou ben, directamente recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Pontevedra segundo o disposto no artigo 8 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa, e todo iso no prazo establecido no artigo 46 da citada Lei.

Todo iso sen prexuízo de que poida utilizar calquera outro recurso que estime conveniente.

Descargar convenio aquí

Mejora de la gobernanza en la gestión pesquera artesanal en el ámbito del Parque Nacional Illas Atlánticas